เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20200300001 มนัส สมบัต 1,290.00 - รอการจัดส่ง
INV20200300002 มนัส สมบัต 1,290.00 - รอการจัดส่ง
INV20200300003 มนัส สมบัต 1,290.00 - รอการจัดส่ง
INV20200200001 นายรุ่ง ใจดี 9,237.00 - รอการจัดส่ง
INV20200600003 อัษฎาพร กันทา 17,952.00 - รอการจัดส่ง
INV20200600004 อัษฎาพร กันทา 9,006.00 - รอการจัดส่ง
INV20200200007 ร้านธาราวดี 3,475.00 - รอการจัดส่ง
INV20200500001 ทิฆัมพร ดาวโรจน์ 2,855.00 - รอการจัดส่ง
INV20191200002 วนิดา 1,388.00 - รอการจัดส่ง
INV20200800002 ธมลวรรณ รักษ์ชน 3,062.00 - รอการจัดส่ง
INV20200200006 กิตติ์รวี ปุ่นอุดม 1,269.00 - รอการจัดส่ง
INV20200100001 KOJIRO MUKAI 1,962.00 - รอการจัดส่ง
INV20200600001 KOJIRO MUKAI 2,012.00 - รอการจัดส่ง
INV20191000002 ชนธัญ สุวรรณ์ 4,695.00 - รอการจัดส่ง
INV20191100002 พิจักษณ์ อนุมา 2,286.00 - รอการจัดส่ง
INV20200100002 จักรพล พลตื้อ 2,267.00 - รอการจัดส่ง
INV20191100003 พิจักษณ์ อนุมา 2,242.00 - รอการจัดส่ง
INV20210100001 นพดล ทรัพย์ปราช 0.00 - รอการจัดส่ง
INV20200300004 คมสัน เคนประคอง 1,454.00 - รอการจัดส่ง
INV20200800001 ศุอาภา พยัคฆชาติ 267.00 - รอการจัดส่ง